Bodnar złożył ślubowanie

9 września 2015r. podczas 99 posiedzenia sejmu Adam Bodnar ślubował w Sejmie, że przy wykonywaniu powierzonych mu obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowa wierności konstytucji RP.

Bodnar złożył ślubowanie fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie
fot. ŚWIECZAK

„Będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej – brzmiała rota ślubowania RPO.

Bodnar złożył ślubowanie fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie
fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie
fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie
fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie
fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie fot. ŚWIECZAK

Bodnar złożył ślubowanie
fot. ŚWIECZAK

Bodnar jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2006 r. doktoryzował się pod opieką prof. Mirosława Wyrzykowskiego. Jego pracę doktorską pt. „Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej” wyróżniono w konkursie Przeglądu Sejmowego na najlepszy doktorat z dziedziny prawa konstytucyjnego.

Jego najważniejsze osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej wiążą się z tematem praw człowieka. Pracował jako adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka UW. Prowadził zajęcia m.in. w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, radach adwokackich, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Rządowego Centrum Legislacji i innych instytucji.

Od grudnia 2013 r. do 2017 r. jest członkiem Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur. W latach 2012-14 pełnił funkcję zastępcy członka Rady Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci.

Opinia publiczna zna Bodnara głównie z działalności w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie nadzorował przygotowywanie raportów nt. przestrzegania praw człowieka w Polsce dla Agencji Praw Podstawowych UE; koordynował też kontakty HFPC z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. W 2011 r. otrzymał za to Nagrodę Tolerancji przyznaną przez polskie organizacje LGBT.

Zgodnie z konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela. RPO nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, która nie da się pogodzić z godnością jego urzędu.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *