Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – stacja naukowa w Katowicach.

Patronat: I Prezes Sądu Najwyższego – prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

SSO, prof. UŚ Krystian Markiewicz (SSP Iustitia, WPiA UŚ, SO)
Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

SSO, prof. UŚ Krystian Markiewicz (SSP Iustitia, WPiA UŚ, SO)


SSN Dariusz Zawistowski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

SSN Dariusz Zawistowski, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

r. pr. Maciej Bobrowicz,
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

r. pr. Maciej Bobrowicz, Prezes  Krajowej Rady Radców Prawnych

Adw. Jacek Trela,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

r. pr. Maciej Bobrowicz,
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

I PANEL
Problem rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce – nowe otwarcie?

Dopuszczalność i zakres samodzielnej kontroli konstytucyjności przez sędziów była przedmiotem debaty toczącej się w Polsce przez dwie ubiegłe dekady. Celem panelu było spojrzenie na jej wynik i ukształtowaną wraz z nią praktykę sądową z perspektywy obecnych warunków ustrojowo-prawnych. Ma to służyć poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie rozproszoną kontrolę konstytucyjności należy – na gruncie obowiązującej Konstytucji oraz przepisów innych aktów normatywnych – uznać za co do zasady dopuszczalną i w jakim stopniu na stanowisko dotyczące takiej dopuszczalności może i powinna mieć wpływ sytuacja, w jakiej znalazł się aktualnie Trybunał Konstytucyjny.

Moderator: prof., r.pr. Wojciech Popiołek (WPiA UŚ)
Paneliści: SSN, prof. Małgorzata Gersdorf (SN, WPiA UW),
prof., sędzia Marek Safjan (TSUE, TK, WPiA UW)

prof., sędzia Marek Safjan
Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

prof. Małgorzata Gersdorf
I Prezes Sądu Najwyższego
Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

Konferencja „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”
fot. ŚWIECZAK

II PANEL
Problem sytuacji prawnej Trybunału Konstytucyjnego

Działania, jakich przedmiotem w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy stał się Trybunał Konstytucyjny zrodziły wiele wątpliwości prawnych dotyczących legalności jego obecnego składu oraz wewnętrznej organizacji. Celem panelu było podsumowanie tych wątpliwości oraz toczącej się wokół nich dyskusji i sformułowanie wniosków dotyczących aktualnego stanu prawnego odnoszącego się do statusu poszczególnych osób działających w Trybunale w świetle norm konstytucyjnych i ustawowych, a także skutków prawnych jakie mogą z tego wynikać dla oceny podejmowanych przez nie czynności.

Moderator: prof. UŚ, r.pr. Tomasz Pietrzykowski (WPiA UŚ)
Paneliści: prof. UW, r.pr. Marcin Matczak (WPIA UW)
dr Ryszard Balicki (WPAiE UWr)
dr. r pr. Krzysztof Urbaniak (WDiNP, UAM, KRRP)

III PANEL
Wadliwość wyroku TK a jego moc obowiązująca

Przepis art. 190 Konstytucji stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. Przepis ten – podobnie jak wszelkie inne, podlegać musi wykładni, a ustalenie jego właściwego znaczenia i zakresu wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich relewantnych racji i argumentów interpretacyjnych. Należy do nich zawarte w ustawie regulującej działalność Trybunału Konstytucyjnego odesłanie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Celem panelu jest przedyskutowanie normatywnego znacznie tego odesłania dla interpretacji art. 190 Konstytucji. W szczególności odpowiedzi wymaga pytanie czy i w jakim zakresie sędziowie posiadają kompetencję do oceny ewentualnych wad, jakimi dotknięte mogą być czynności Trybunału oraz skutków prawnych, jakie mogą one wywierać na istnienie, charakter prawny i moc wiążącą takich czynności.

Moderator: SSO, prof. UŚ Krystian Markiewicz (SSP Iustitia, WPiA UŚ, SO)
Paneliści: SSN, prof. Tadeusz Ereciński (SN, WPIA UW),
SSN, prof. Karol Weitz (SN, WPiA UW)

IV PANEL
Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa a sytuacja prawna obywatela

Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa, w szczególności w przypadkach, gdy polega ona na kontroli prawidłowości, charakteru prawnego oraz mocy wiążącej czynności orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego, może w istotnym stopniu negatywnie odbijać się na wartościach pewności i przewidywalności prawa, a także zaufania obywatela do państwa i działalności jego organów. Celem panelu jest dyskusja poświęcona kompetencji sądów w odniesieniu do kwestii oceny konstytucyjności prawa z perspektywy obywatela, współczesnych standardów ochrony jego praw i wolności oraz poszanowania jego uzasadnionych oczekiwań wobec organów stosowania prawa.

Moderator: dr hab. adw. Jacek Barcik (WPiA UŚ)
Paneliści: prof. sędzia Ewa Łętowska (INP PAN, TK, NSA)
prof. adw. Piotr Kardas (WPiA UJ, NRA),
prof. adw. Maciej Gutowski (WPiA UAM, NRA)

Wywiady:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *