Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”

19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Kubie WAT, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowana przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Była ona kontynuacją wcześniejszych konferencji i seminariów organizowanych przez Polskie Lobby Przemysłowe, we współpracy z uczelniami wojskowymi, tj.: 29 października 2008 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie pt. „Możliwości wyprodukowania polskiego samolotu szkolno-bojowego nowej generacji we współpracy międzynarodowej”; 20 października 2009 r. w Akademii Marynarki Wojennej pt. „Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężanie kryzysu gospodarczego w Polsce”; 26 maja 2011 r. w Wojskowej Akademii Technicznej pt. „Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki”; 24 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. „Wojska Specjalne w systemie obronnym RP, aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne”, oraz w dniach 14-15 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. „System Obrony Powietrznej Polski”.

W Konferencji w dniu 19 listopada 2014, oprócz niżej wymienionych dowódców i przedstawicieli Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wzięli udział m.in. : Poseł na Sejm RP, członek sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach, radcy ministra obrony narodowej – dr Janusz Onyszkiewicz i admirał floty Ryszard Łukasik, rektorzy- komendanci czterech wyższych uczelni wojskowych: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – rektor WAT, kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz – rektor Akademii Marynarki Wojennej, gen. bryg. dr hab. pil. Jan Rajchel – rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i płk prof. dr hab. inż. Mariusz Wiatr – rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, oraz prof. dr hab. Romuald Szeremietiew – Szef Biura Inicjatyw Obronnych przy Akademii Obrony Narodowej.

Konferencja „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” stała się okazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem modernizacji Sił Zbrojnych RP, jak również nad dalszymi kierunkami jej rozwoju w aspekcie nowych wyzwań, wynikających ze zmienionej sytuacji geopolitycznej wskutek konfliktu między Rosją a Ukrainą. Zamiarem organizatorów było skoncentrowanie uwagi autorów referatów na przedsięwzięciach dotyczących modernizacji uzbrojenia, które może zaspokoić wspólne potrzeby różnych rodzajów sił zbrojnych. Takie wspólne podejście do zagadnień modernizacji wynika z wymagań współczesnego pola walki, którego istotną cechą są operacje połączone. Jak stwierdził w wygłoszonym podczas konferencji referacie Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Gen. broni pil. Lech Majewski, zjawisko „połączoności” działań coraz silniej determinuje współczesne operacje i wymaga kompatybilności i interoperacyjności środków walki, a także harmonijnego współdziałania Sił Zbrojnych ze środowiskiem naukowo-przemysłowym. Stąd celem konferencji było także przeanalizowane korzyści dla polskiej gospodarki wynikających z zaangażowania polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w procesy modernizacji Sił Zbrojnych, polonizacji uzbrojenia i sprzętu pozyskiwanego z zagranicy oraz wdrażania lub pozyskania z zagranicy nowoczesnych technologii, w tym zwłaszcza technologii podwójnego zastosowania, które unowocześnić mogą także przemysł cywilny.

Konferencja stanowiła forum do poznawania wzajemnych oczekiwań oraz prezentowania wizji i możliwości rozwoju Sił Zbrojnych RP w formie dialogu między przedstawicielami polskiej armii i przemysłu. Taki dialog jest bardzo potrzebny szczególnie teraz, kiedy z jednej strony dokonuje się na dużą skalę modernizacja Wojska Polskiego, a z drugiej – zmieniona sytuacja geopolityczna wymaga zmiany priorytetów i zaplanowania nowych perspektywicznych prac badawczo-rozwojowych. Jak słusznie podkreślił w swoim referacie kmdr por. Bogdan Tomaszycki z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych: „Proces modernizacji technicznej SZ RP prowadzony musi być w ramach ścisłego współdziałania użytkownika i producenta. Sprzężenie zwrotne między potrzebami i wymaganiami wojska a możliwościami krajowego sektora przemysłu obronnego jest jednym z zasadniczych determinantów osiągnięcia oczekiwanych zdolności operacyjnych wojsk”.

Na konferencję wydana została monografia ( jej okładkę załączamy), w której zamieszczone zostały referaty Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Inspektorów: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych oraz Zespołu Oficerów Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także przedstawicieli uczelni wojskowych będących współorganizatorami konferencji, w tym rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

Tematyka referatu I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP Gen. dyw. dr Anatola Wojtana nawiązywała do głównej idei konferencji i dotyczyła modernizacji połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem kwestii planowania i programowania. Z kolei referat Dowódcy Generalnego RSZ odnosił się do zagadnień modernizacji z punktu widzenia użytkownika uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Inspektorzy poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych przedstawili specyficzne wymagania stojące przed ich formacjami na współczesnym oraz perspektywicznym polu walki i wyrastające z tego potrzeby w zakresie uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. W monografii znalazły się również opracowania przedstawicieli niektórych uczelni wojskowych, w których m.in. dokonana została charakterystyka nowoczesnych, spójnych i efektywnych systemów dowodzenia i wspomagających je środków, a także pod tym kątem dokonana została analiza i ocena niedawno wprowadzonego w Polsce nowego systemu kierowania siłami zbrojnymi.

Referaty wygłoszone podczas Konferencji i opublikowane w monografii konferencyjnej przez przedstawicieli przemysłu ( ich autorami byli menedżerowie i konstruktorzy uzbrojenia z firm skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej i Polskim Holdingu Obronnym, a także z firm prywatnych) skoncentrowane były na perspektywicznych programach i przedsięwzięciach modernizacyjnych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które będą mogły zaspokajać potrzeby co najmniej kilku rodzajów sił zbrojnych. Takie holistyczne podejście do zagadnień modernizacji wynika z rosnącego znaczenia operacji połączonych na współczesnym polu walki. Większość tekstów napisanych i wygłoszonych przez przedstawicieli firm przemysłu obronnego to nie tylko prezentacja określonej oferty lecz problemowe zaprezentowanie możliwości naszego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Referaty te były sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby wojska w zakresie operacji połączonych. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że większość z nich uwzględnia wymagania sprzętowe przyszłościowych systemów pola walki, które charakteryzuje się nie tylko operacjami połączonymi, lecz także sieciocentrycznością i działaniami w cyberprzestrzeni.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”

Wstęp do monografii konferencyjnej fot. ŚWIECZAK

Okładka monografii zawierającej referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Prowadzący Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego     

www.plp.info.pl

Otwarcie Konferencji: Rektor-komendant WAT Gen. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk i prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka-Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

rektor -komendant r WAT gen. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Otwarcie konferencji: rektor -komendant r WAT  gen. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk  i prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka Koordynator Polskiego lobby

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

gen. broni pil. Lech Majewski – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Gen. dyw. dr Anatol Wojtan – I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

gen.dyw. dr -I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP Anatol Wojtan

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

płk. Marek Malawski – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Współprowadzący konferencję prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński- prorektor WAT

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Kmdr. por.Bogdan Tomaszycki – Przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

gen. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Andrzej Zegan -Polska Grupa Zbrojeniowa – PIT-Radwar S.A.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Dr. Andrzej Karkoszka, Dyr. ds. Rozwoju Rynku, PZL- ŚWIDNIK S.A.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Dariusz Biernat – Polska Grupa Zbrojeniowa – Wojskowe Zakłądy Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

dr. hab. inż. Maciej Trojnacki – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

poseł Michał Jach – Członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

prof. dr. hab. inż. Andrzej Żyluk – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych- wystąpienie w dyskusji
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

wystąpienie w dyskusji – gen. dyw. Leon Komornicki – Stowarzyszenie Euro – Atlantyckie
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Andrzej Zegan -Polska Grupa Zbrojeniowa – PIT-Radwar S.A..
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka,
ppłk. dr. inż. Piotr Sprawka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

ppłk. dr. inż. Piotr Sprawka
prof. dr. hab. Jerzy Klamka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Prezes Jerzy Michałkiewicz Polska Grupa Zbrojeniowa – ZM BUMAR ŁABĘDY S.A.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

ppłk dr inż. Bartosz Biernacik – Akademia Obrony Narodowej Starszy Wykładowca
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

gen. dyw. rez. dr. hab. inż. Krzysztof Załęski – Wyższa Szkołą Oficerska Sił Powietrznych
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

ppłk dr. Czesław Dąbrowski – Wyższa Szkołą Oficerska Wojsk Lądowych
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

dr. inż. Józef Jakubczyk – Polska Grupa Zbrojeniowa Centrum Techniki Morskiej S.A.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Rafał Ładziński – Firma METAL – MASTER
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Referat Wygłaszają:
Sebastian Madden Group Director Cyber & Technology PGI (po lewej stronie)
Aleksander Goszczycki Wiceprezes Zarządu – Firma Matic IT & Defence Systems (po prawej stronie)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Sebastian Madden Group Director Cyber & Technology PGI
Aleksander Goszczycki Wiceprezes Zarządu – Firma Matic IT & Defence Systems
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Sebastian Madden Group Director Cyber & Technology PGI
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Marek Bulge Polska Grupa Zbrojeniowa Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Wiesław Jędrzejewski – Polska Grupa Zbrojeniowa – Zakłady Metalowe MESKO S.A.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Michał Roszczyna – Polski Holding Obronny
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

ppłk. dr. inż. Piotr Sprawka
Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”przed Klubem Wojskowej Akademii Technicznej WAT

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” fot. ŚWIECZAK

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”
fot. ŚWIECZAK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *