Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego

Józef Oleksy zmarł 9 stycznia 2015r po długiej ciężkiej chorobie nowotworowej, miał 68lat.Były premier, były marszałek Sejmu i były szef SLD.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

W ostatniej drodze Józefa Oleksego uczestniczyła żona Maria, syna Michał i córka Julia oraz brat Wacław Oleksy.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 stycznia 2015r.
Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie o godz. 12. Mszę celebrował abp Sławoj Leszek Głódź,
wspólnie z księżmi diecezji tarnowskiej i siedleckiej. W łączności duchowej pozostawali – jak powiedział abp Głódź – kard. Franciszek Macharski z Krakowa i bp toruński Andrzej Suski.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Arcybiskup wspomniał, że Oleksy urodził się w katolickiej rodzinie i gdyby komuniści w przededniu jego maturalnej klasy nie zamknęli niższego seminarium, zapewne poszedłby dalej rozpoczętą wtedy drogą. – Tak się jednak nie stało – mówił.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli prezydent Bronisław Komorowskiego, premier Ewa Kopacz, b. prezydenta Aleksander Kwaśniewskiego,  szef SLD, b. premier Leszek Miller, b. premier i b. szef PSL Waldemar Pawlak , prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Kazimierz Marcinkiewicz, Krzysztof Bielecki, Hanna Suchocka, Jerzy Buzek, Donald Tusk, Jerzy Wenderlich, Stefan Niesiołowski, Wanda Nowicka, Eugeniusz Grzeszczak, Grzegorz Napieralski, Jerzy Urban,Szewach Weiss, Bartos Arłukowicz, Małgorzata Kidawa-Błońska, Longin Pastusiak,

W Katedrze krótkie przemówienia wygłosili marszałek sejmu Radosław Sikorski i Premier Ewa Kopacz.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

– Józef Olek­sy był peł­no­wy­mia­ro­wym po­li­ty­kiem, który za­pi­su­jąc ko­lej­ne karty po­li­tycz­nej ka­rie­ry, ro­zu­miał isto­tę pań­stwa – po­wie­dział mar­sza­łek Sejmu Ra­do­sław Si­kor­ski, wspo­mi­na­jąc by­łe­go pre­mie­ra pod­czas uro­czy­sto­ści po­grze­bo­wych.
-W pa­mię­ci par­la­men­ta­rzy­stów za­pi­sał się jako czło­wiek pra­co­wi­ty, pełen ener­gii, który z od­po­wie­dzial­no­ścią i za­an­ga­żo­wa­niem po­dej­mo­wał swoje obo­wiąz­ki, lubiany i szanowany  – wspo­mi­nał Si­kor­ski pod­czas mszy w Ka­te­drze Po­lo­wej Woj­ska Pol­skie­go.Radosław Sikorski zwrócił jednocześnie uwagę, że stał po innej stronie sceny politycznej niż Oleksy i daleko mu było do wyborów, których dokonywał był premier przed 1989. Na rzeczywistość patrzyliśmy w inny sposób, ale ceniłem go za otwarcie na dialog i za ogromne poczucie humoru.- Józef Olek­sy swoim ży­cio­ry­sem wpi­sał się w pełną wy­zwań i prób hi­sto­rię Pol­ski.

– Józef Oleksy swoim życiorysem wpisał się w pełną wyzwań i prób historię Polski- po­wie­dzia­ła pre­mier Ewa Ko­pacz w Ka­te­drze Po­lo­wej Woj­ska Pol­skie­go.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

– Sza­now­ny panie pre­mie­rze, nie chciał pan mów po­że­gnal­nych, zna­kiem za­py­ta­nia opa­tru­jąc ich szcze­rość. Ja jed­nak z praw­dą wspo­mnień osoby z innej linii po­li­tycz­nej i per­spek­ty­wy peł­nie­nia po­dob­nych funk­cji: mi­ni­stra, mar­szał­ka i pre­mie­ra, chcę wy­ra­zić sza­cu­nek dla pana po­sta­wy w mo­men­tach dla pana naj­waż­niej­szych, w mo­men­tach, gdy po­li­ty­ka się­gnę­ła po naj­cięż­sze ar­gu­men­ty – mó­wi­ła pre­mier Ko­pacz.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pośmiertnie byłego premiera Józefa Oleksego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent przekazał odznaczenie rodzinie w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych.

Po mszy św. nastąpiło odprowadzenie zmarłego do grobu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Prezydent Alek­san­der Kwa­śniew­ski  Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Prezydent Alek­san­der Kwa­śniew­ski
Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Pamiętam dramat tamtych dni. To był cios w ciebie i w całą naszą formację. Z tej bitwy wyszedłeś obolały, ale nie pokonany – mówił były prezydent.Tak Alek­san­der Kwa­śniew­ski sko­men­to­wał za­mie­sza­nie w 1995 roku wokół Jó­ze­fa Olek­se­go, kiedy ów­cze­sny szef MSW An­drzej Mil­cza­now­ski oskar­żył go o szpie­go­stwo na rzecz Rosji.

Były pre­zy­dent pod­czas uro­czy­sto­ści po­grze­bo­wych pod­kre­ślił, że Olek­sy był sym­bo­licz­ną po­sta­cią dla ca­łe­go po­ko­le­nia dzia­ła­czy le­wi­cy. – To po­ko­le­nie, uro­dzo­ne po kosz­ma­rze dru­giej wojny świa­to­wej, było re­ali­sta­mi – przy­po­mniał Kwa­śniew­ski.

Prezydent Alek­san­der Kwa­śniew­ski  Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego  fot. ŚWIECZAK

Prezydent Alek­san­der Kwa­śniew­ski
Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Były prezydent mówił także o wielkim znaczeniu Oleksego w tworzeniu Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. – Nasze zwycięstwo wyborcze w 1993 roku to w dużej mierze twoja zasługa – powiedział były prezydent, dodając, że jako marszałek Sejmu Oleksy odegrał bardzo dużą rolę dla zbudowania autorytetu parlamentu.

– Że­gna­my Cie­bie Jó­ze­fie, że­gna­my na­sze­go przy­ja­cie­la, wy­bit­ne­go po­li­ty­ka, mar­szał­ka Sejmu, pre­mie­ra rządu, prze­wod­ni­czą­ce­go So­cjal­de­mo­kra­cji RP, człon­ka Kon­wen­tu Eu­ro­pej­skie­go. Funk­cji peł­ni­łeś bar­dzo wiele, ale nie­za­leż­nie od każ­dej z nich byłeś przede wszyst­kim Jó­ze­fem Olek­sym – czło­wie­kiem cie­płym, mą­drym, uro­czym ga­wę­dzia­rzem, który o sobie mówił: „Mam język barw­ny, cza­sa­mi zbyt barw­ny i cza­sa­mi się na­dzie­wam” – mówił były pre­zy­dent na cmen­ta­rzu.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Prezydent Alek­san­der Kwa­śniew­ski
Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

– Naj­szcze­rzej jak po­tra­fię, chcę po­wie­dzieć, że Cie­bie, Two­ich mą­drych rad, tego barw­ne­go ję­zy­ka bę­dzie nam bra­ko­wa­ło. Dzię­ku­je­my Ci, Jó­ze­fie, dzię­ku­je Ci Pol­ska. Za Twoje wy­sił­ki, za po­dej­mo­wa­ne próby, za de­cy­zje, za Twoją obec­ność. Dzię­ku­ją Ci lu­dzie le­wi­cy, dzię­ku­ją Twoi przy­ja­cie­le, wobec któ­rych byłeś wier­ny i nie­za­stą­pio­ny. Dzię­ku­je Ci wielu, wielu nie­zna­nych ludzi, któ­rzy sza­nu­ją Cię i lubią – mówił, zwra­ca­jąc się do by­łe­go pre­mie­ra, Kwa­śniew­ski.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Józef Oleksy został pochowany obok gen Wojciecha Jaruzelskiego.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego fot. ŚWIECZAK

Uroczystości pogrzebowe Józefa Oleksego
fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *