Nadzwyczajne posiedzenie KRS.

Nadzwyczajne posiedzenie KRS
Fot. ŚWIECZAK

Nadzwyczajne posiedzenie KRS
Fot. ŚWIECZAK

Nadzwyczajne posiedzenie KRS
Fot. ŚWIECZAK

Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje wszystkim Obywatelom, którzy stanęli i konsekwentnie trwają po stronie podstawowych wartości konstytucyjnych takich, jak wolność, równość, godność człowieka oraz niezależność sądów.
Każdy obywatel powinien być świadomy wartości państwa prawa, dla funkcjonowania którego niezbędne są niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy.
Prawo do sądu jest podstawowym środkiem ochrony wszystkich praw oraz wolności człowieka i obywatela, zaś cechą dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego jest gotowość podjęcia – w granicach prawa – obrony tych praw i wolności w razie ich zagrożenia.

Krajowa Rada Sądownictwa realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 976 z zm.) odwołując się do art. 45 Konstytucji RP i pamiętając o tym, że każdy sędzia jest także sędzią europejskim oraz mając na uwadze treść § 4 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, zgodnie z którym każdy sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej, apeluje, aby każdy sędzia dbał o utrzymanie zasady trójpodziału władzy, niezależności i odrębności sądów od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Krajowa Rada Sądownictwa dziękuje wszystkim sędziom, którzy wierni złożonej przysiędze, godnie dbają o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej, także wypowiadając się, w granicach prawa, w sferze publicznej. Rada zauważa, że jednym z warunków niezawisłości wewnętrznej sędziego jest brak poczucia wdzięczności w stosunku do osób uczestniczących w powołaniu na stanowisko sędziego, czy do pełnienia funkcji administracyjnej. Czynności w ramach administracji sądowej winny być wykonywane z poszanowaniem godności osób w stosunku do których są podejmowane i tylko w granicach niezbędnych wynikających z przepisów oraz w sposób bezstronny. Rada zwraca się o dbałość w przestrzeganiu najwyższych standardów także w życiu osobistym.

Nadzwyczajne posiedzenie KRS
Fot. ŚWIECZAK

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *