Wstęp do monografii konferencyjnej

Wstęp do monografii konferencyjnej fot. ŚWIECZAK

Wstęp do monografii konferencyjnej
fot. ŚWIECZAK

Wstęp do monografii konferencyjnej

 Monografia zawiera teksty referatów i komunikatów nadesłanych na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowaną w dniu 19 listopada 2014 r. w Warszawie przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Jest ona kontynuacją wcześniejszych konferencji i seminariów organizowanych przez Polskie Lobby Przemysłowe, we współpracy z uczelniami wojskowymi, tj.: 29 października 2008 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie pt. „Możliwości wyprodukowania polskiego samolotu szkolno-bojowego nowej generacji we współpracy międzynarodowej”; 20 października 2009 r. w Akademii Marynarki Wojennej pt. „Modernizacja Marynarki Wojennej RP a przezwyciężanie kryzysu gospodarczego w Polsce”; 26 maja 2011 r. w Wojskowej Akademii Technicznej pt. „Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki”; 24 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. „Wojska Specjalne w systemie obronnym RP, aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne”, oraz w dniach 14-15 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP pt. „System Obrony Powietrznej Polski”.

Konferencja „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych” stała się okazją do otwartej dyskusji i wspólnego zastanowienia się nad trwającym procesem modernizacji Sił Zbrojnych RP, jak również nad dalszymi kierunkami jej rozwoju w aspekcie nowych wyzwań, wynikających ze zmienionej sytuacji geopolitycznej wskutek konfliktu między Rosją a Ukrainą. Zamiarem organizatorów było skoncentrowanie uwagi autorów referatów na przedsięwzięciach dotyczących modernizacji uzbrojenia, które może zaspokoić wspólne potrzeby różnych rodzajów sił zbrojnych. Takie wspólne podejście do zagadnień modernizacji wynika z wymagań współczesnego pola walki, którego istotną cechą są operacje połączone. Jak stwierdził w zamieszczonym referacie Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Gen. broni pil. Lech Majewski, zjawisko „połączoności” działań coraz silniej determinuje współczesne operacje i wymaga kompatybilności i interoperacyjności środków walki, a także harmonijnego współdziałania Sił Zbrojnych ze środowiskiem naukowo-przemysłowym. Stąd celem konferencji było także przeanalizowane korzyści dla polskiej gospodarki wynikających z zaangażowania polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w procesy modernizacji Sił Zbrojnych, polonizacji uzbrojenia i sprzętu pozyskiwanego z zagranicy oraz wdrażania lub pozyskania z zagranicy nowoczesnych technologii, w tym zwłaszcza technologii podwójnego zastosowania, które unowocześnić mogą także przemysł cywilny.

Konferencja stanowi forum do poznawania wzajemnych oczekiwań oraz prezentowania wizji i możliwości rozwoju Sił Zbrojnych RP w formie dialogu między przedstawicielami polskiej armii i przemysłu. Taki dialog jest bardzo potrzebny szczególnie teraz, kiedy z jednej strony dokonuje się na dużą skalę modernizacja Wojska Polskiego, a z drugiej – zmieniona sytuacja geopolityczna wymaga zmiany priorytetów i zaplanowania nowych perspektywicznych prac badawczo-rozwojowych. Jak słusznie podkreśla w swoim referacie kmdr por. Bogdan Tomaszycki z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych „Proces modernizacji technicznej SZ RP prowadzony musi być w ramach ścisłego współdziałania użytkownika i producenta. Sprzężenie zwrotne między potrzebami i wymaganiami wojska a możliwościami krajowego sektora przemysłu obronnego jest jednym z zasadniczych determinantów osiągnięcia oczekiwanych zdolności operacyjnych wojsk”.

Strona wojskowa zamieściła w monografii referaty Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a także Inspektorów: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych oraz Zespołu Oficerów Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a także przedstawicieli uczelni wojskowych będących współorganizatorami konferencji, w tym rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka.

Tematyka referatu I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP Gen. dyw. dr Anatola Wojtana nawiązuje do głównej idei konferencji i dotyczy modernizacji połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem kwestii planowania i programowania. Z kolei referat Dowódcy Generalnego RSZ odnosi się do zagadnień modernizacji z punktu widzenia użytkownika uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Inspektorzy poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych przedstawili specyficzne wymagania stojące przed ich formacjami na współczesnym oraz perspektywicznym polu walki i wyrastające z tego potrzeby w zakresie uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. W monografii znalazły się również opracowania przedstawicieli niektórych uczelni wojskowych, w których m.in. dokonana została charakterystyka nowoczesnych, spójnych i efektywnych systemów dowodzenia i wspomagających je środków, a także pod tym kątem dokonana została analiza i ocena niedawno wprowadzonego w Polsce nowego systemu kierowania siłami zbrojnymi.

Referaty przedstawione przez przedstawicieli przemysłu skoncentrowane są na perspektywicznych programach i przedsięwzięciach modernizacyjnych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które będą mogły zaspokajać potrzeby co najmniej kilku rodzajów sił zbrojnych. Takie holistyczne podejście do zagadnień modernizacji wynika z rosnącego znaczenia operacji połączonych na współczesnym polu walki. Większość tekstów napisanych przez przedstawicieli firm przemysłu obronnego to nie tylko prezentacja określonej oferty lecz problemowe zaprezentowanie możliwości naszego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Referaty te są sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby wojska w zakresie operacji połączonych. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, że większość z nich uwzględnia wymagania sprzętowe przyszłościowych systemów pola walki, które charakteryzuje się nie tylko operacjami połączonymi, lecz także sieciocentrycznością i działaniami w cyberprzestrzeni.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Czupryński

Dr hab. Paweł Soroka, prof. UJK

 

 

.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *